CÖ Juridik i Umeå AB erbjuder en rad olika juridiska tjänster som i huvudsak har med familjerätt att göra. Alltid med personligt engagemang, kvalité, trygghet och tillgänglighet. Läs mer om de tjänster som jag erbjuder.

Bodelning

Vid en separation eller dödsfall behöver oftast en bodelning göras. Jag förklarar vilken egendom som ska ingå och beräknar bodelningsvärden. När ni sedan har
kommit överens om hur allt ska fördelas upprättar jag själva bodelningsavtalet. En bodelning kan också göras under pågående äktenskap tex om den ena maken äger en fastighet och vill föra över halva fastigheten till den andra maken.

Läs mer

Bouppteckning/Arvskifte

En bouppteckning ska göras när en person avlider. Bouppteckningen visar vilka tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen, vilka som är dödsbodelägare och
om det finns testamente och/eller äktenskapsförord. En bouppteckning ska registreras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning krävs för att avsluta den
avlidnes konton, överlåta en fastighet osv.

När bouppteckningen är registrerad ska ett arvskifte göras om det finns minst två delägare i dödsboet. I arvskiftet framgår hur kvarlåtenskapen ska fördelas.

Om inte delägarna kommer överens om arvskiftet kan en boutredningsman eller skiftesman förordnas av Tingsrätten.

Läs mer

Boutredning/Förvaltning

Detta innebär att du får hjälp med att ta hand om dödsboets post, betala räkningar, upprätta deklarationer osv. För att kunna göra detta behöver jag en fullmakt från samtliga delägare.

Läs mer

Deklaration

Jag hjälper till med deklarationer för privatpersoner, dödsbon, skogsägare och hyreshusägare.

Läs mer

Köpekontrakt

Om du har en köpare till din fastighet eller bostadsrätt kan jag upprätta köpehandlingarna.

Läs mer

Fastighetsöverlåtelse/Generationsskifte

Om du vill överlåta en fastighet till ett av dina barn och de övriga barnen ska kompenseras är det flera frågor att ta ställning till. Ska överlåtelsen ske som gåva eller som en försäljning? Ska barnet som ska överta fastigheten betala något för den? Vilka konsekvenser får överlåtelsen, båda skattemässigt och i övrigt?

Läs mer

Gåvobrev

Vid gåva av lös egendom finns inga formkrav men om gåvan ska vara enskild egendom eller inte räknas som förskott på arv bör man upprätta en skriftlig handling. Vid gåva av fast egendom eller bostadsrätt krävs en skriftlig handling.

Läs mer

Samboavtal

I ett samboavtal bestämmer du och din sambo att delar eller hela Sambolagen inte skall gälla i ert förhållande. Vad säger Sambolagen? Vilken egendom ska delas vid
en separation eller dödsfall?

Läs mer

Samäganderättsavtal

Om ni är flera som äger en fastighet tillsammans t.ex. syskon och vill reglera hur fastigheten ska förvaltas är det bra med ett samäganderättsavtal.

Läs mer

Testamente

Vill du påverka hur arvet ska fördelas behöver du ett testamente. Det är mycket viktigt att ett testamente är tydligt för när det ska tolkas är du inte i livet och kan förklara vad du menade.

Läs mer

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kommer överens om att viss egendom inte skall ingå i en framtida bodelning mellan dem. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket.

Läs mer